فرم اطلاعات فردی متقاضی

هرگونه مغایرت اطلاعات وارده به عهده متقاضی است و بنیاد هیچگونه مسئولیتی نسبت به اطلاعات غلط ندارد.